For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش های هوایی ( گل، برگ و ساقه) گیاه verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه های کوه دنا، ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی گیاه و زیست بوم سال 10، شماره 38، بهار 1393

Journal Papers
سال: 
1393
ماه: 
Spring
Year: 
1393

ارتقاء امنیت وب با وف بومی