For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

تحلیل ارتباط بین شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محیطی با استفاده از داده هاي چند متغیره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بیجار کردستان)

International Conference on Engineering Sciences Art and Low, 14-15 April 2015 

چکیده
تنوع زیستی موجود در اکوسیستم مرتع ، به طور مستقیم تحت تأثیر ویژگی هاي رویشی و تنوع گونه هاي گیاهی آن قرار دارد که همواره متضمن پایداري این اکوسیستم در مقابل آشفتگی هاي محیطی و زیستی است. در این تحقیق اثر تغییرات مدیریتهاي مختلف چرائی در منطقه حفاظت شده بیجار استان کردستان ، با انتخاب سه منطقه امن (فقط تحت چراي حیات وحش) ، منطقه حفاظت شده (تحت چراي دام اهلی و حیات وحش) و منطقه آزاد (فقط تحت چراي دام اهلی) بر تنوع گونه اي و عوامل محیطی پرداخته شده است. بدین منظور در هر مکان مرتعی با استفاده از فرمول ابرهارت، اندازه نمونه تعیین گردید و با استفاده از طرح نمونه برداري دو مرحله اي اقدام به اندازه گیري درصد تاج پوشش گونه اي گیاهی گردید. در هر مکان مرتعی پروفیل خاك حفر شده و ضمن بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك ، خصوصیات فیزیوگرافی (شیب ، ارتفاع و جهت) و فاصله مکان هاي مورد مطالعه از روستا ، منابع آب و منابع انسان ساز تعیین گردید. شاخص هاي غیرپارامتریک غناي گونه اي مارگالف، تنوع گونه هیلN1 و شانون- وینر محاسبه شد. به منظور بررسی ارتباط گونه ها با عوامل محیطی و تنوع از آنالیز مؤلفه هاي اصلی ( (PCAاستفاده شد. اختلاف معنی دار بین مکانهاي مرتعی منطقه امن با حفاظت شده و آزاد در سطح یک درصد با استفاده از شاخص مارگالف مشخص گردید. شاخصهاي غیر پارامتریک تنوع گونه اي هیل N1و شانون- وینر اختلاف معنی داري را در سطح پنج درصد نشان دادند که این اختلاف نیز بین مراتع مناطق امن با مناطق حفاظت شده و آزاد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فاصله از روستا جزء مهمترین متغیرهاي اثرگذار بر روي میزان تنوع گونه اي و غناي گونه اي شناخته شد. نتایج رج بندي نشان داد که بین تنوع گونه اي با فاکتورهاي خاك (مقدار ماده آلی ، کربن آلی و درصد شن) ارتباط مثبت و با (میزان درصد رس، آهک ، هدایت الکتریکی و اسیدیته خاك) ارتباط منفی وجود دارد.
واژه هاي کلیدي: تنوع گونه اي ، غناي گونه اي ، یکنواختی ، رج بندي ، کردستان

Journal Papers
سال: 
1396
ماه: 
April
Year: 
1396

ارتقاء امنیت وب با وف بومی