For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گون سفید (Astragalus gossypinus Fisher) در استان اصفهان

ژنتيك در هزاره سوم، سال نهم، شماره سوم، پاييز90
 چکیده

كشور ايران خاستگاه اصلى و يكى از مراكز مهم تنوع گونه هاى گون مى باشد. گونه گون سفيد ،(Astragalus gossypinus) که مولد كتيرا است به خانواده پروانه آسا (Papilionaceae) تعلق دارد و عمدتا در قاره آسيا انتشار دارد. ارتفاعات البرز و زاگرس مهمترين رويشگاههاى گون هاى مولد كتيرا در ايران هستند. رويشگاههاى گون در استان اصفهان حدود 31/3درصد از سطح اين استان را تشكيل میدهند. گون سفيد از نظر ريخت شناسي و اكولوژيكى بررسى شده است. در اين تحقيق خصوصيات ژنتيكى جمعيتهاى گون سفيد در گون زارهاي غرب استان اصفهان بررسى و مقايسه ميشود، از اين مقايسه مى توان در اصلاح نژاد، توليد و افزايش پايه هاي گون با كيفيت كتيراى بالا، احياى رويشگاههاى تخريب شده يا توسعه رويشگاههاى گون استفاده كرد. به اين منظور نمونه هاى گون سفيد از شش مكان در گون زارهاي استان اصفهان جمع آورى شد و ژنوم گياهى با روش CTABاستخراج و كيفيت DNAاستخراج شده بر روى ژل الكتروفورز بررسى شد. پس از انجام واكنش PCR بر روي قسمتي از ژن،CNGC4 محصولات PCRسكانس شد. نتايج حاصل از ترادف بين نوكلئوتيدها و باندهاى نوكلئوتيدى بر روى الكتروفورز، تشابه ژنتيكي بين جمعيتهاي گون سفيد را نشان داد. با توجه به تشابه ژنتيكي، جمعيتهاي گون سفيد به عنوان يك ژنوتيپ معرفي ميشوند. بنابراين بروز هر گونه تغيير درصفات كمي و كيفي محصول كتيراي گون سفيد را ميتوان به تغييرات شرايط زيستي گونه مورد مطالعه نسبت داد.
واژگان كليدى: گون سفيد؛ تنوع ژنتيكى؛ واكنش زنجيره پليمراز؛ ترادف يابى DNA.

Journal Papers
سال: 
1390
ماه: 
Fall
Year: 
1390

ارتقاء امنیت وب با وف بومی