For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
ويژگي هاي جوانه زني بذر ماشك متنوع (Vicia variabilis Grossh) در پاسخ به دما و تنش خشكي Spring 1397
تحلیل ارتباط بین شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محیطی با استفاده از داده هاي چند متغیره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بیجار کردستان) April 1396
اثر شرايط محيطي بر خصوصيات فيتو شيميايي گياه كنگر صحرايي (Gundelia tournefortii L.) در استان چهارمحال و بختياري و جنوب استان اصفهان، ايران Summer 1396
بررسي عوامل محيطي تاثيرگذار بر پراكنش كنگر صحرايي (.Gundelia tournefortii L) در استان اصفهان Fall 1396
تاثیر کشت خالص و مخلوط بر میزان پروتئین خام یونجه ( .Medicago sativa L) و بروموس تومنتلوس ( Bromus tomentellus Boiss) و برخی عناصر خاک Summer 1395
بررسی خصوصیات رویشگاهی گل‌ماهور(Verbascum songaricum schrenk)¬ در زیست¬بوم¬های مرتعی زاگرس. Summer 1395
استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تعدیل شده ( mAHP) برای تعیین رویشگاه بالقوه گون سفید در استان اصفهان Fall 1393
بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش های هوایی ( گل، برگ و ساقه) گیاه verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه های کوه دنا، ایران Spring 1393
استفاده از گياهان دارويي در ايران: بررسي و تحليل آمار مصرف کنندگان، شيوه هاي مصرف، منابع تهيه و آگاهي دهنده Fall 1392
بررسي الگوي پراكنش دو گونة مرتعي Bromus tomentellus Boiss و Astragalus verus Olivier با شاخصهای فاصله ای، کوادراتی و روش آنالیز نقطه ای (مطالعه موردی: مراتع فریدون شهر اصفهان) Fall 1392
اهمیت گیاهان دارویی در احیاء مراتع تخریب شده May 1391
ارزیابی شایستگی تولید در مراتع با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه فریدون شهر، اصفهان) Spring 1390
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گون سفید (Astragalus gossypinus Fisher) در استان اصفهان Fall 1390
مقايسه خصوصيات خاكهاي داراي پوشش با سطوح عاري از پوشش گياهي در حوضه آبخيز دق سرخ اردستان Fall 1389
تعیین رویشگاه بالقوه گونۀ گون زرد با استفاده از تلفیق GIS و سنجش از دور Winter 1389
طبقه بندي رويشگاههاي مرتعي و تعيين اجتماعات گياهي در دامنه هاي کرکس Fall 1389
مطالعه خصوصیات بذر درمنه دشتی Artemisia sieberiو رفتار جوانه زنی آن تحت تاثیر تیمار روشنایی November 1387
بررسي تغييرات پوشش گياهي، تركيب گونه اي و توليد علوفه در شرايط قرق و چرا در منطقه فريدن اصفهان September
Conference Papers
sort ascending
نحوه پراكنش گونه آگروپايرون تريكوفروم با توجه به عوامل ادافيكي با استفاده از آناليز چند متغيره CCA October
بررسي انتخاب زيستگاه مزليناي دم دراز بياباني (Mesalina watsonan) در پارك ملي كلاه قاضي September

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی