For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مطالعه خصوصیات بذر درمنه دشتی Artemisia sieberiو رفتار جوانه زنی آن تحت تاثیر تیمار روشنایی

خلاصه مقالات اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران22 و 23 آبان -1387گرگان

چکیده

در مدیریت مراتع به عنوان اکوسیستم های طبیعی، حفظ و توسعه پوشش گیاهی از پارامترهای عمده و مهم میباشد. درمنه از گونه های بومی استپ و از ذخایر ژنتیکی این مناطق است که دارای گستره وسیع و خصوصیات و ارزشهای بارز علوفه ای، دارویی و حفاظتی میباشد. هدف از این مطالعه مطالعه خصوصیات بذر درمنه دشتی Artemisia sieberiو رفتار جوانه زنی آن تحت تاثیر تیمارهای روشنایی و تاریکی در محیط آزمایشگاه بوده است. برای این منظور بذر درمنه دشتی جهت آزمایشات از پایه های موجود پارک ملی کلاه قاضی جمع آوری شد. سپس بذر موجود در گل آذین های رسیده به روش غربال و جریان باد جدا شد. به طور تصادفی توده ای از بذر ناخالص و کاه و کلش وزن شد و تعداد بذر موجود در این توده به طور دقیق شمارش شد. به این ترتیب تعداد بذر پایه ها بر آورد شد. برای تعیین وزن هزار دانه به روش ISTAهشت تکرار 100تایی بذر انتخاب و وزن شد. میانگین این هشت گروه وزن هزار دانه را نشان داد. به منظور انتخاب پایه ها از آنالیز خوشه ای استفاده شد. بذر درمنه دشتی برای سپری شدن دوره خواب بذرها در حدود 9روز در دمای 10-5درجه سانتیگراد پیش سرمادهی شد. آزمایش تیمار تاریکی و روشنایی در قالب آزمایش فاکتوریل کاملا تصادفی انجام گرفت. در نهایت فاکتورهای جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی در بهترین شرایط (تیمار روشنایی) در پتری دیش به 95 درصد رسید. نتایج آزمایشات نشان داد که در روشنایی نسبت به تاریکی در تمام پایه ها ضریب آلومتری و طول ساقه چه کاهش یافته و درصد جوانه زنی و طول ریشه چه افزایش مییابد. اما سرعت جوانه زنی در دو تیمار تفاوت معنی دار ندارد. نتایج این تحقیق نشان داد بذر درمنه دشتی در روشنایی بهتر از تاریکی سبز میکند. نتایج نشان داد در هر مترمربع از منطقه مورد مطالعه احتمال حضور 0/487پایه درمنه بذرده شامل پایههای بالغ و جوان وجود دارد. طبق نتایج این تحقیق هر پایه به طور متوسط 7420 بذر با میانگین وزن هزار دانه 0/19گرم تولید میکند. گونه درمنه دشتی از ابتدای جوانهزنی بذر تا استقرار کامل در گلدان و اوایل انتقال آن به عرصه نیاز آبی بالایی دارد که در صورت تامین آب کافی، درصد استقرار در عرصه هم افزایش مییابد.
واژه های کلیدی: بذر درمنه دشتی، پارک ملی کلاه قاضی، تیمار روشنایی و تاریکی

Journal Papers
سال: 
1387
ماه: 
November
Year: 
1387

ارتقاء امنیت وب با وف بومی