For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

انتشارات

Journal Papers
sort ascending
تحلیل ارتباط بین شاخص هاي تنوع گونه اي با عوامل محیطی با استفاده از داده هاي چند متغیره (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده بیجار کردستان) April 2015
بررسی خصوصیات رویشگاهی گل‌ماهور(Verbascum songaricum schrenk)¬ در زیست¬بوم¬های مرتعی زاگرس. Summer 1395
تاثیر کشت خالص و مخلوط بر میزان پروتئین خام یونجه ( .Medicago sativa L) و بروموس تومنتلوس ( Bromus tomentellus Boiss) و برخی عناصر خاک Summer 1395
بررسی فیتوشیمیایی عصاره حاصل از بخش های هوایی ( گل، برگ و ساقه) گیاه verbascum cheirantifolium BOISS در دامنه های کوه دنا، ایران Spring 1393
استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی تعدیل شده ( mAHP) برای تعیین رویشگاه بالقوه گون سفید در استان اصفهان Fall 1393
استفاده از گياهان دارويي در ايران: بررسي و تحليل آمار مصرف کنندگان، شيوه هاي مصرف، منابع تهيه و آگاهي دهنده Fall 1392
بررسي الگوي پراكنش دو گونة مرتعي Bromus tomentellus Boiss و Astragalus verus Olivier با شاخصهای فاصله ای، کوادراتی و روش آنالیز نقطه ای (مطالعه موردی: مراتع فریدون شهر اصفهان) Fall 1392
اهمیت گیاهان دارویی در احیاء مراتع تخریب شده May 1391
ارزیابی شایستگی تولید در مراتع با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه فریدون شهر، اصفهان) Spring 1390
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گون سفید (Astragalus gossypinus Fisher) در استان اصفهان Fall 1390
طبقه بندي رويشگاههاي مرتعي و تعيين اجتماعات گياهي در دامنه هاي کرکس Fall 1389
مقايسه خصوصيات خاكهاي داراي پوشش با سطوح عاري از پوشش گياهي در حوضه آبخيز دق سرخ اردستان Fall 1389
تعیین رویشگاه بالقوه گونۀ گون زرد با استفاده از تلفیق GIS و سنجش از دور Winter 1389
مطالعه خصوصیات بذر درمنه دشتی Artemisia sieberiو رفتار جوانه زنی آن تحت تاثیر تیمار روشنایی November 1387
اثرات متقابل تنش رطوبتي با شدت و تكرار برداشت بر عملكرد گونه هاي Nitraria schoberi L و Atriplex lentiformis (Torr.) S. Wats July
تأثير برخي خصوصيات خاک بر پراکنش پوشش گياهي مراتع زاگرس مرکزي ايران June
بررسي تغييرات پوشش گياهي، تركيب گونه اي و توليد علوفه در شرايط قرق و چرا در منطقه فريدن اصفهان September
Conference Papers
sort ascending
چگونگي تاثير عوامل فيزيوگرافي و اقليمي بر پراكنش گونه گون زرد با استفاده از آناليز چند متغيره October
تعيين انواع گياهان دارويي پر مصرف در مناطق شهري و روستايي ايران February
استفاده از روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك جهت تعيين رويشگاه بالقوه گون سفيد در شهرستانهاي گلپايگان و خوانسار June

صفحات