For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

کشت و تکثیر گیاهان مرتعی

در این درس دانشجویان با مهمترین گیاهان علوفه ای و مرتعی از جنبه عملیات زراعی (کاشت، داشت و برداشت)، فیزیولوژی گیاهان و مراحل سیلو سازی علوفه آشنا می شوند.

پیش نیازها: 

  شناسایی گیاهان مرتعی 1 و خاکشناسی عمومی

سیاست نمره دهی: 

این درس دارای امتحان میان ترم 50% نمره و امتحان پایان ترم به میزان 50% می باشد.

دستیار آموزشی: 

آقای مهندس عبداله نوروزی

زمان بندی کلاس: 

روز های سه سنبه ساعت 9 صبح تئوری

روزهای چهارشنبه آزمایشگاه ساعت 10 صبح

ارتقاء امنیت وب با وف بومی